KLAUZULA INFORMACYJNA DO STRONY WWW w przypadku zapytania złożonego z zakładki KONTAKT:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.H. „KLIMA PLUS” Jacek Dyś, ul. Inżynierska 3, 20-950 Lublin NIP:7171232442

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa informatyczna)

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez wynikający z przepisów Ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa